Algemene Voorwaarden KM Zadels B.V.

Artikel 1    Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst dan wel enige andere rechtshandeling tussen de besloten vennootschap KM Zadels (K.v.K nummer 65705920) ook handelend onder de naam KM Zadels B.V., hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever, daaronder tevens begrepen de consument en/of afnemer van een dienst of product van Gebruiker, waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2        Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

     Artikel 3        Contractduur uitvoeringstermijnen, risico overgang, uitvoering en

wijziging overeenkomst

1.De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of als partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 3.Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 1. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 3. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 10. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.

 

Artikel 4        Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden verlangd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

 

Artikel 5        Overmacht

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6        Annulering

 1. Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen/diensten weigert af te nemen, is Opdrachtgever verplicht de door Gebruiker aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen alsmede gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde, daaronder tevens begrepen de kosten van het pasconsult. Bij annulering worden de kosten van het pasconsult volledig, daaronder ook begrepen de voorrijkosten in rekening gebracht.
 2. Opdrachtgever zal tevens verplicht zijn tot schadeloosstelling van Gebruiker in vorm van 1/3 deel van de overeengekomen prijs van de overeenkomst. Opdrachtgever is voorts verplicht Gebruiker te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van afname van de goederen.
 3. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Gebruiker zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen.

 

Artikel 7        Betaling en incassokosten

 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst door wijzigingen van markt en (wettelijke) regelgeving prijzen worden verhoogd, behoudt Gebruiker zich het recht voor deze door te voeren aan Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen met Opdrachtgever.
 2. Zadelpasconsulten, inclusief reiskosten, dienen contant en/of per pin ter plekke na het consult voldaan te worden door Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 3. Indien een zadel direct geleverd kan worden dienen de kosten door Opdrachtgever ook direct voldaan te worden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. De Opdrachtgever kan op verzoek een betalingskwitantie of factuur ontvangen.
 3. Wanneer een zadel besteld moet worden voor Opdrachtgever, dient deze vooraf minimaal 50% van de kosten te voldoen. Aanbetaling geldt tevens als opdrachtbevestiging. Na aanbetaling zal het zadel voor Opdrachtgever besteld worden. De resterende 50% zullen door Opdrachtgever voldaan worden op moment van levering.
 4. Bij aankoop van een nieuw zadel wordt het pasconsult niet in rekening gebracht. Bij aankoop van een tweedehands zadel wordt het pasconsult wel in rekening gebracht.
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verricht Gebruiker zadelpasconsulten op basis van een vast tarief per (deel) consult. Één consult is voor maximaal 60 minuten. Mocht het consult langer duren dan kan Gebruiker aanvullende kosten in rekening brengen. Alle aan de Opdrachtgever bekendgemaakte tarieven zijn inclusief de BTW.
 6. Bij huisconsulten wordt bijkomend bij de consultkosten een kilometervergoeding in rekening gebracht aan Opdrachtgever.
 7. Gebruiker is bij aanvang van een overeenkomst gerechtigd om een factuurbetaling te vragen voor een gedeelte van het verwachte verschuldigde bedrag of op andere wijze zekerheidsstelling te verlangen.
 8. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op dat moment geldende prijzen, de prijzen van het pasconsult zijn te raadplegen op de website www.kmworldriding.nl dan wel worden gepubliceerd op Facebook of andere sociale media. Gebruiker kan in weekenden en tijdens feestdagen afwijkende tarieven bij Opdrachtgever in rekening brengen.
 9. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 10. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 11. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst de prijzen van in te kopen materialen, lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al zijn deze het gevolg van al bij de aanbieding voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.
 12. Betalingen van facturen, ook die in termijnen, dienen contant of binnen 14 dagen op de bankrekening van Gebruiker te geschieden tenzij anders is overeengekomen.
 13. Gebruiker is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen aan de opdrachtgever de wettelijke (handels)rente, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
 14. Gebruiker is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
 15. Verrekeningen met vorderingen op Gebruiker is niet toegestaan.
 16. Indien de afspraak door Opdrachtgever wordt afgezegd, is Opdrachtgever gehouden het pasconsult volledig te betalen althans is Gebruiker gerechtigd volledige schadeloosstelling te verlangen in geval de afspraak niet uiterlijk 48 uur voordien is afgezegd.
 17. Een verkocht zadel kan niet door Opdrachtgever worden geretourneerd en wordt niet retour genomen door Gebruiker.

 

Artikel 8        Levering en verzending

 1. Verzending van artikelen geschiedt op de wijze als door Gebruiker aangegeven en welke Gebruiker het beste acht.
 2. Tenzij anders overeengekomen zullen verzendkosten voor rekening van Opdrachtgever komen.
 3. Ook indien de Opdrachtgever de zending anders wenst te ontvangen, als snel- of expresse verzending, komen de (extra) kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Leveringstermijnen zijn vastgesteld in verwachting dat er geen beletsel voor Gebruiker zal zijn de goederen/diensten te leveren.
 6. Wanneer bestelde goederen, na verstrijken van de leveringstermijn, niet door de Opdrachtgever zijn afgenomen, staan deze voor rekening en risico van Opdrachtgever ter zijner beschikking opgeslagen gedurende een periode van 3 maanden.

 

Artikel 9        Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de goederen en daarmee de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
 3. Alle daden van beschikking met betrekking op de goederen zijn verboden, zolang Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. Gebruiker heeft het recht de goederen terug te vorderen, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet volledig is nagekomen, indien Opdrachtgever liquideert, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, danwel beslag op de goederen wordt gelegd.

 

Artikel 10    Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 2. Indien de door Gebruiker geleverde goederen nieuwe zaken betreffen die door een derde werden geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. De garantie op reparaties en herstellingen geldt enkel op de door Gebruiker gerepareerde of herstelde onderdelen en dus niet op de volledige zaak.
 4. Reparatie- en maatwerk werkzaamheden die niet vallen onder de garantiebepalingen geschieden voor rekening en risico van Opdrachtgever. Gebruiker is niet aansprakelijk voor beschadiging aan zaken van Opdrachtgever die het gevolg zijn of verband houden met het uitvoeren van reparatie- en maatwerk werkzaamheden.
 5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien: a. een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of onjuiste opslag van de zaak door de Opdrachtgever en/of door derden;
 6. een gebrek is ontstaan door onjuist of gebrek aan onderhoud aan de zaak door de Opdrachtgever en/of door derden;
 7. de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker;
 8. aan de zaak andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden verwerkt of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze;
 9. indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 10. De Opdrachtgever dient het geleverde te (doen) onderzoeken op mogelijke gebreken of tekortkomingen, onmiddellijk op het moment dat de zaken feitelijk aan hem zijn geleverd respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd.
 11. daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die de partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
 12. eventuele gebreken dienen schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld binnen 4 weken na levering, dan wel binnen 4 weken na het moment waarop de Opdrachtgever op redelijkerwijze bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkomingen.
 13. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. Gebruiker dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
 14. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Gebruiker opdracht gegeven heeft.
 15. Indien de Opdrachtgever niet binnen 4 weken na levering of oplevering gebreken heeft aangegeven, dan wordt de Opdrachtgever geacht met het geleverde in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame, herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 16. Indien vaststaat, vastgesteld door Gebruiker, dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel een vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de te vervangen zaak in de originele staat aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeeft.
 17. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 18. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 19. Op tweedehandsartikelen zit ongeacht het merk of het soort product geen garantie, tenzij anders vermeld bij het desbetreffende product. Ook kunnen deze artikelen niet geruild of teruggegeven worden nadat ze eenmaal zijn gekocht.
 20. De door Gebruiker uitgevoerde pasconsulten voldoen aan de in de praktijk geldende gebruikelijke eisen en normen. Het doel van een zadelpasconsult is het verkrijgen van een zo goed mogelijk passend zadel voor paard en ruiter. Hierbij primeert de pasvorm voor het paard op de pasvorm voor de ruiter. Vanwege de bedrijfsfilosofie van Gebruiker kan Gebruiker niet garanderen dat elk pasconsult resulteert in een passend zadel. Voorts kan niet elk zadel passend gemaakt worden voor elk paard dan wel de ruiter.
 21. Gebruiker handelt altijd te goeder trouw en naar beste vermogen en derhalve distantieert Gebruiker zich van het oordeel van andere zadelpassers of –verkopers. Indien een andere zadelpasser of – verkoper er een andere mening op nahoudt dan Gebruiker en/of indien een zadelpasconsult niet het door de Opdrachtgever gewenste resultaat behaalt, geeft dit de Opdrachtgever geen recht op reclames en/of terugbetaling.
 22. Door het aanvragen van een zadelpasconsult bij Gebruiker erkent de Opdrachtgever dat niet elk zadel passend gemaakt kan worden voor elk paard en erkent de Opdrachtgever dat Gebruiker bij het uitvoeren van een zadelpasconsult niet garant staat voor het vinden van een passend zadel. Gebruiker verbindt zich ertoe om binnen redelijkheid en binnen de mate van het mogelijke altijd te blijven zoeken naar de best mogelijke oplossing.
 23. Gebruiker garandeert de pasvorm van de door haar geleverde, gecorrigeerde en gerepareerde goederen, met name zadels, uitsluitend op het moment van de levering ervan. Gebruiker sluit elke aansprakelijkheid voor nadien optredende verslechtering van die pasvorm, met name verslechtering als gevolg van veranderingen in de paardenrug, groei, gewichtstoename van paard en/of ruiter et cetera, uit.
 24. Gebruiker zal na het reclameren van een niet juiste pasvorm binnen 4 weken na levering gratis (m.u.v. de voorrijkosten) naar de Opdrachtgever toekomen om het zadel nogmaals aan te passen, tenzij de niet juiste pasvorm niet aan Gebruiker kan worden verweten hetgeen Gebruiker voorafgaande aan het nogmaals aanpassen zal vaststellen. In het laatste geval wordt het volledige bedrag voor een vervolgconsult in rekening gebracht. Deze garantie geldt alleen indien het zadel tijdens het pasconsult, aldus in bijzijn van Gebruiker, op het betreffende paard is getest en tijdens het pasconsult door Opdrachtgever goed is bevonden. Voor te late reclames wordt het volledige bedrag voor een vervolgconsult in rekening gebracht, daaronder begrepen de kosten van het consult en de voorrijkosten.
 25. Reclames tegen facturen van Gebruiker dienen per aangetekend schrijven te gebeuren binnen 8 dagen na de factuurdatum.

 

Artikel 11      Aansprakelijkheid

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 3. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden
 4. de redelijke kosten die de Opdrachtgever heeft moeten maken om de gebrekkige prestatie van Gebruiker te herstellen of op te heffen om de prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden
 5. de redelijke kosten die de Opdrachtgever heeft moeten maken ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. De aansprakelijkheid van Gebruiker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is in ieder geval steeds beperkt tot vergoeding van door de Opdrachtgever geleden, niet verzekerde, directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst overeengekomen vergoeding.
 7. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 8. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 10.000 (tienduizend) euro en, ingeval de schade bestaat uit lichamelijk letsel of zaakbeschadiging, maximaal 10.000 (tienduizend) euro per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
 9. Gebruiker is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden of interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
 10. overmacht, zoals eerder in deze voorwaarden omschreven;
 11. daden of nalatigheden van de Opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld;
 12. uitgaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
 13. Gebruiker is niet aansprakelijk voor beschadiging aan zaken van Opdrachtgever die het gevolg zijn of verband houden met het uitvoeren van reparatie- en maatwerk werkzaamheden.
 14. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 15. De Opdrachtgever geeft op geheel eigen risico opdracht aan Gebruiker voor het pasconsult of vervolgconsult:
 16. Gebruiker is niet aansprakelijk voor ongevallen of calamiteiten tijdens pasconsulten en vervolgconsulten, tenzij grove schuld aannemelijk kan worden gemaakt.
 17. Gebruiker zal de Opdrachtgever indien nodig wijzen op zaken die moeten worden toegepast c.q. aangepast zodat veiligheid te allen tijde zoveel mogelijk kan worden gewaarborgd.

 

Artikel 12      Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval mag worden verwacht. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 13      Risico en risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken en/of dieren die voorwerp zijn van de overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever zijn voor rekening van de Opdrachtgever, ook wanneer deze zaken en/of dieren in feitelijke macht van Gebruiker zijn overgedragen.
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van goederen die door Gebruiker aan de Opdrachtgever worden geleverd in het kader van de overeenkomst gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop de betreffende goederen in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.

 

 

 

 

 

 

Artikel 14     Tijdelijk ter beschikking stellen van een zadel of andere goederen geleverd door Gebruiker.

 1. Alle hiervoor vermelde bepalingen zijn eveneens van toepassing op zadels die door Gebruiker aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gestelde alsmede andere goederen dan zadels indien door Gebruiker tijdelijk ter beschikking gesteld.
 2. Indien Gebruiker ter vervanging van een door hem in reparatie genomen zadel, ter overbrugging van de periode tot aan de levering van een verkocht zadel, of anderszins, een zadel ter beschikking stelt, geschiedt dat hetzij in bruikleen, hetzij krachtens verhuur, zulks als door Gebruiker bij die ter beschikking stelling te bepalen. In geval de ter beschikking stelling ter overbrugging van de periode van levering van een nieuw zadel is geschiedt, geldt de aanbetaling van 50% ex artikel 7 lid 4 van deze voorwaarden tevens als borg voor het ter beschikking gestelde zadel en worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht. De eigendomsrechten van het zadel blijven te allen tijden bij Gebruiker.
 3. De ter beschikking stelling geschiedt voor de periode tot aan de levering van het door Gebruiker verkochte zadel dan wel de teruggave van het gerepareerde zadel, tenzij bij de ter beschikkingstelling anders is bepaald, onverminderd het hierna onder bepaalde.
 4. Gebruiker is in alle gevallen te allen tijde bevoegd om de ter beschikking stelling zonder opgaaf van redenen te beëindigen.
 5. Degene aan wie het zadel ter beschikking is gesteld is aansprakelijk voor alle schade aan, en verlies of diefstal van, het zadel.
 6. Bij beëindiging van de ter beschikkingstelling dient het zadel onverwijld aan Gebruiker te worden teruggegeven, en wel in de staat waarin het zich ten tijde van de ter beschikking stelling bevond. Indien Gebruiker bij de ter beschikkingstelling een waarborgsom heeft ontvangen dient deze gelijktijdig met de teruggave van het zadel te worden terugbetaald, onder inhouding van het door Gebruiker geschatte bedrag van de schade die tijdens de ter beschikking stelling aan het zadel is toegebracht. Onder schade worden te dezen mede verstaan de kosten van het terugbrengen van het zadel in de staat waarin het zich ten tijde van de ter beschikking stelling bevond, ongeacht of die staat een betere of slechtere was.
 7. Degene aan wie het zadel ter beschikking werd gesteld is niet bevoegd het zadel aan een derde in gebruik te geven.
 8. Indien het zadel uit de macht van de persoon aan wie het ter beschikking werd gesteld is geraakt, dient laatstgenoemde Gebruiker daarvan terstond in kennis te stellen.
 9. Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het zadel werd opgemaakt, wordt het zadel geacht in onbeschadigde toestand ter beschikking te zijn gesteld.
 10. Gebruiker geeft geen garantie op de pasvorm van een ter beschikking gesteld zadel zoals bedoeld in dit artikel.

 

Artikel 15      Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechterbank van Amsterdam is voor KM Zadels B.V. bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.